• Publications - Highlights

 • background image
  background image
  background image
  background image
 • Max J. Hülsey*, Sikai Wang, Bin Zhang, Shipeng Ding, Ning Yan*

  Approaching molecular definition on oxide-supported single-atom catalysts
  Account of Chemical Research, 2023, 56, 561-572.

   

  Kyungho Lee, Yaxuan Jing, Yanqin Wang*, Ning Yan*

  A unified view on catalytic conversion of biomass and waste plastics

  Nature Reviews Chemistry, 2022, 6, 635-652.

   

  Ning Yan*, Kang Zhou, Yen Wah Tong, David Tai Leong, Maxim Park Dickieson

  Pathways to food from CO2 via green chemical farming
  Nature Sustainability, 2022, 5, 907-909.

   

  Yu Zhou, Jianlin Zhang, Lei Wang, Xili Cui, Xiaoling Liu, Sie Shing Wong, Hua An, Ning Yan*, Jingyan Xie, Cong Yu, Peixin Zhang, Yonghua Du, Shibo Xi, Lirong Zheng, Xingzhong Cao, Yajing Wu, Yingxia Wang, Chongqing Wang, Haimeng Wen, Lei Chen, Huabin Xing*, Jun Wang*

  Self-assembled iron-containing mordenite monolith for carbon dioxide sieving
  Science, 2021, 373, 315-320.

   

  Xi Chen, Song Song, Haoyue Li, Gökalp Gözaydın, Ning Yan*

  Expanding the Boundary of Biorefinery: Organonitrogen Chemicals from Biomass

  Account of Chemical Research, 2021, 54, 1711-1722.

   

  Yaxuan Jing, Yanqin Wang*, Shinya Furukawa, Jie Xia, Chengyang Sun, Max J. Hülsey, Haifeng Wang, Yong Guo, Xiaohui Liu, Ning Yan*

  Towards the circular economy: converting aromatic plastic waste back to arenes over Ru/Nb2O5 catalyst

  Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 5527-5535.

   

  Max J. Hülsey, Geng Sun, Philippe Sautet, Ning Yan*

  Observing single-atom catalytic sites during reactions with electrospray ionization mass spectrometry

  Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 4764-4773.

   

  Song Song, Jiafu Qu, Peijie Han, Max J. Hülsey, Guping Zhang, Yunzhu Wang, Shuai Wang*, Dongyun Chen, Jianmei Lu*, Ning Yan*

  Visible-Light-Driven Amino Acids Production from Biomass-based Feedstocks over Ultrathin CdS Nanosheets

  Nature Communications, 2020, 11, 4899.

   

  Qiming Sun, Benjamin W.J. Chen, Ning Wang, Qian He, Albert Chang, Chia-Min Yang, Hiroyuki Asakura, Tsunehiro Tanaka, Max J. Hülsey, Chi-Hwa Wang, Jihong Yu*, Ning Yan*

  Zeolite-Encaged Pd-Mn Nanocatalysts for CO2 Hydrogenation and Formic Acid Dehydrogenation

  Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 20183-20191.

   

  Song Song, Vincent Fung Kin Yuen, Lu Di, Qiming Sun, Kang Zhou*, Ning Yan*

  Integrating Biomass into Organonitrogen Chemical Supply Chain: Production of Pyrrole and D-Proline from Furfural

  Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 19846-19850.

   

  Sie Shing Wong, Riyang Shu, Jiaguang Zhang, Haichao Liu*, Ning Yan*
  Downstream processing of lignin derived feedstock into end products
  Chemical Society Reviews, 2020, 49, 5510-5560.

   

  Cecilia Mondelli*, Gökalp Gözaydın, Ning Yan*, Javier Pérez-Ramírez*

  Biomass valorisation over metal-based solid catalysts from nanoparticles to single atoms
  Chemical Society Reviews, 2020, 49, 3764-3782.

   

  Xiaoqiang Ma, Gökalp Gözaydın, Huiying Yang, Wenbo Ning, Xi Han, Nga Yu Poon, Hong Liang, Ning Yan*, Kang Zhou*
  Upcycling Chitin-containing Waste into Organonitrogen Chemicals via an Integrated Process
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020, 117, 7719-7728.

   

  Max J. Hülsey, Chia Wei Lim, Ning Yan*
  Promoting Heterogeneous Catalysis Beyond Catalyst Design
  Chemical Science, 2020, 11, 1456-1468.

   

  Yunzhu Wang, Shinya Furukawa, Song Song, Qian He, Hiroyuki Asakura, Ning Yan*
  Catalytic Production of Alanine from Waste Glycerol
  Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 2289-2293.

   

  Shipeng Ding, Yalin Guo, Max J. Hülsey, Bin Zhang, Hiroyuki Asakura*, Lingmei Liu, Yu Han, Min Gao*, Jun-ya Hasegawa, Botao Qiao*, Tao Zhang, Ning Yan*
  Electrostatic Stabilization of Single-Atom Catalysts by Ionic Liquids
  Chem, 2019, 12, 3207-3219.

   

  Shipeng Ding, Max J. Hülsey, Javier Pérez-Ramírez*, Ning Yan*
  Transforming Energy with Single-Atom Catalysts
  Joule, 2019, 3, 2897-2929.

   

  Bin Zhang, Geng Sun (co-first author), Shipeng Ding (co-first author), Hiroyuki Asakura, Jia Zhang, Philippe Sautet*, Ning Yan*
  Atomically Dispersed Pt1-Polyoxometalate Catalysts: How Does Metal-Support Interaction Affect Stability and Hydrogenation Activity?
  Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 8185-8197.

   

  Ning Yan*, Yunzhu Wang
  Catalyst: Is the Amino Acid a New Frontier for Biorefineries?
  Chem, 2019, 5, 739-741.

   

  Max J. Hülsey, Bin Zhang (co-first author), Zhirui Ma, Hiroyuki Asakura, David A. Do, Wei Chen, Tsunehiro Tanaka, Peng Zhang, Zili Wu, Ning Yan*
  In situ Spectroscopy-Guided Engineering of Rhodium Single-Atom Catalysts for CO Oxidation
  Nature Communications, 2019, 10, 1330.

   

  Song Song, Jiaguang Zhang (co-first author), Gökalp Gözaydin, Ning Yan*
  Production of Terephthalic Acid from Corn Stover Lignin
  Angewandte Chemie International Edition, 2019 (HOT Article), 58, 4934-4937.

   

  Weiping Deng, Yunzhu Wang (co-first author), Sui Zhang, Krishna M. Gupta, Max J. Hülsey, Hiroyuki Asakura, Lingmei Liu, Yu Han, Eric M. Karp, Gregg T. Beckham, Paul J. Dyson, Jianwen Jiang, Tsunehiro Tanaka, Ye Wang, Ning Yan*
  Catalytic Amino Acid Production from Biomass-Derived Intermediates
  Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115, 5093-5098.

   

  Zailei Zhang, Yihan Zhu, Hiroyuki Asakura, Bin Zhang, Jiaguang Zhang, Maoxiang Zhou, Yu Han, Tsunehiro Tanaka, Aiqin Wang, Tao Zhang, Ning Yan*
  Thermally Stable Single Atom Pt/m-Al2O3 for the Selective Hydrogenation and CO Oxidation
  Nature Communications, 2017, 8, 16100.

   

  Sudipta De, Jiaguang Zhang, Rafael Luque, Ning Yan*
  Ni-Based Bimetallic Heterogeneous Catalysts for Energy and Environmental Applications
  Energy & Environmental Science, 2016, 9, 3314–3347.

   

  Bin Zhang, Hiroyuki Asakura, Jia Zhang, Jiaguang Zhang, Sudipta De, Ning Yan*
  Stabilizing a Platinum1 Single-Atom Catalyst on Supported Phosphomolybdic Acid without Compromising Hydrogenation Activity
  Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 8319–8323.

   

  Ning Yan*, Xi Chen
  Don't Waste Seafood Waste
  Nature, 2015, 524, 155–157.